Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

Nie je jednoduché opísať históriu novovzniknutého zjednoteného spoločenstva Nové Mesto. Spoločenstvo Nové Mesto totiž existuje už od augusta 2009. Víziou tohto spoločenstva bolo, aby Boh premenil životy ľudí najmä z Nového Mesta nad Váhom. O niečo neskôr postupne vznikli v roku 2011 v našom okrese  aj spoločenstvá Escape na Starej Turej, Jonadab v Bošáci a školské stretko zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Čoraz viac sme si začali uvedomovať, že Boh v našom regióne prebudil generáciu mladých kresťanov a čoraz viac prehlboval priateľstvá medzi našimi spoločenstvami.

Samotný členovia spoločenstva Nové Mesto si uvedomili, že i keď im Pán kladie na srdce Nové Mesto ako mesto, mnohí jeho členovia pochádzajú z rôznych kútov, z dediniek a iných miest v rámci okresu. Členovia worship kapely No Enemy bývajú až na jednu gitaristku všetci mimo Nového Mesta nad Váhom. Na podujatí NM.Chvály a na duchovných obnovách sa čoraz viac podieľali tieto spoločenstvá spoločne. Boh teda pôvodnému spoločenstvu Nové Mesto rozšíril obzory a otvoril zrak, aby si uvedomili, že na premene Nového Mesta sa podieľajú mnohí ľudia z okolia.

Písal sa apríl 2012 a Boh začal klásť mladým zo 4 spoločenstiev v okrese Nové Mesto nad Váhom myšlienku jednoty a užšej spolupráce. Pán nám prehovoril intenzívne viacerým ľuďom cez Božie Slovo, cez sny, cez zdieľania a rozhovory. Spoločenstvo Nové Mesto v dnešnej zjednotenej podobe vzniklo 6. júla 2012 počas víkendovky v Piešťanoch, na ktorej sa zúčastnili členovia štyroch spoločenstiev: Nové Mesto, Escape, Jonadab a školského stretka zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom.Od tohto dňa sa pôvodné spoločenstvo Nové Mesto stalo skupinkou Nové Mesto v rámci novovzniknutého spoločenstva popri skupinkách Jonadab, Escape a školskej skupinke, ktoré taktiež dobrovoľne stratili status spoločenstva. Sme teda spoločenstvo Nové Mesto, ktorého názov už nepredstavuje len našu túžbu, aby Nové Mesto nad Váhom patrilo Kristovi a bolo ním premenené, ale tiež Nové Mesto ako Boží región, ktorý geograficky pokrýva okres Nové Mesto nad Váhom bude celý chcieť patriť nášmu Bohu.

S najdôležitejšími prorockými slovami, ktorými nás Boh viedol k zjednoteniu sa s vami chceme podeliť:

Usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Ef 4,3-16

 

Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, tak aj Kristus. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke: “Nepotrebujem ťa!” ani hlava nohám: “Nepotrebujem vás!” Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné.  A údy tela ktoré pokladáme za menej ušľachtilé, zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť, kým naše čestné nič také nepotrebujú. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť;  aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.  Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.   1 Kor 12, 12-27

 

Len vás, bratia, prosím: Poznáte Stefanasov dom (spoločenstvo Nové Mesto), že sú prvotinou Achájska a dali sa do služby svätým, aby ste sa aj vy podriaďovali takýmto a každému, kto spolupracuje a namáha sa.Teším sa prítomnosti Stefanasa, Fortunáta a Achaika( spoločenstvá Jonadab, Escape a školské stretko) lebo oni doplnili to, čo ste vy nestačili urobiť, osviežili môjho i vášho ducha. Nuž vážte si takýchto. 1 Kor 16,13-18

 

Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a mesto sa vybuduje pre Pána od veže Chananel až po Rožnú bránu. Meracia šnúra však pôjde ďalej rovno ku kopcu Gareb a skrúti sa ku Goe. Celé Údolie mŕtvol (Stara Turá) a popola a celé pole až po potok Kedron (Váh) a po uhol Konskej brány na východ, bude zasvätené Pánovi. Jer 31, 38-40

 

 Hľa, ja ich pozbieram zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozhádzal vo svojom hneve, vo svojom zápale a veľkej prchkosti; privediem ich späť na toto miesto a usadím ich v bezpečnosti . Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.A dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma po všetky dni báli pre svoje – a potom aj pre deti svojich detí – blaho.  Jer 32, 36-44

 

Cudzí synovia postavia ti múry …Tvoje brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli bohatstvo národov a priviedli ich kráľov.  Iz 60, 10-16

ísť hore